ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม  วิชาการจับจีบผ้า   โรงเรียนบ้านแสรออ

ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๕

 

 

DSCN6785

DSCN6786

DSCN6787

การสอนวันแรก

DSCN6788

DSCN6789

DSCN6790

DSCN6791

DSCN6792

DSCN6842

DSCN6843

DSCN6844

DSCN6845

การสอนวันที่ 2